Polityka prywatności2020-07-29T11:49:28+00:00

PRIVACY POLICY

Informacja o ochronie danych osobowych W celu zapewnienia poszanowania prawa użytkowników serwisu do ochrony danych osobowych wdrożyliśmy określone środki ochronne, uwzględniając ustawodawstwo rumuńskie, a także wymagania określone w rozporządzeniu (UE) ) 2017/679 – obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku („Rozporządzenie”).

Dane osobowe to wszelkie informacje, które możesz zidentyfikować, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej powiązanych elementów z twoimi fizycznymi, fizjologicznymi, genetycznymi, umysłowymi, ekonomicznymi , kulturową lub społeczną.

Nasza firma podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić poszanowanie Twojego prawa do ochrony danych osobowych, a niniejsze warunki stanowią zawiadomienie, o którym mowa w art. 13 lub 14 Wytycznych wyjaśniających, dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je chronimy i jakie są Twoje prawa w związku z tym gromadzeniem danych.

Zachęcamy do uważnego przeczytania dokumentu i poproszenia o wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które uznają Państwo za konieczne, dotyczące treści tych informacji.

1) Ogólne rozważania dotyczące Twoich danych osobowych Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/679 RED LION będzie administrować danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkowników w bezpiecznych warunkach i wyłącznie w określonych celach. Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy są informowani, że podane przez nich dane osobowe będą przetwarzane w celu podania

RED LION w optymalnych warunkach dla usług internetowych, towarów i usług, usług reklamowych, marketingowych i reklamowych oraz usług statystycznych.RED LION wykonuje następujące operacje przetwarzania: gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, wyodrębnianie, doradztwo, korzystanie aw niektórych przypadkach przekazywanie stronom trzecim na wyłącznych i regulowanych zasadach umowy handlowej, która zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych, a także poszanowanie praw użytkownika, danych osobowych Użytkowników Witryny w celu administrowania, utrzymywania, ulepszania i uzyskiwania informacji o oferowanych przez nich usługach, a także zapobieganiu błędom i wyciekom informacji poprzez własną sieć teleinformatyczną, naruszeniom prawa czy warunków umowy.

Gromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane, w tym do automatycznego tworzenia profili (dla tych użytkowników, którzy wyraźnie wyrazili na to zgodę) oraz do jak największego personalizowania usług oferowanych użytkownikom za pośrednictwem strony, np. W celach marketingowych. Automatyczne tworzenie profili nie będzie dotyczyło danych nieletnich, a ich dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Dane osobowe będą podawane przez Użytkowników według własnego uznania podczas tworzenia ważnego konta w serwisie lub subskrybowania usługi dostępnej w serwisie w celu korzystania z usług i produktów oferowanych za jego pośrednictwem. Niektóre dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, telefon, zawód, przyzwyczajenia / preferencje / zachowanie i inne dane osobowe, muszą być zalogowane do Witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane podane podczas tworzenia konta użytkownika w serwisie. W celu potwierdzenia danych i konta Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres e-mail o utworzeniu konta. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem ma na celu powstrzymanie oszukańczych działań użytkowników, którzy używają adresów e-mail innych osób do tworzenia fikcyjnych kont. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, jeśli nie zarejestrowałeś się osobiście w serwisie, napisz do nas na adres [email protected], aby usunąć konto w ciągu 3 dni roboczych. Wiadomość e-mail będzie zawierała w formacie pdf oraz aktualną wersję niniejszej Umowy. Formularz Profil użytkownika zawiera pola, które można edytować w celu modyfikacji lub uzupełnienia danych podanych podczas tworzenia konta. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych, które są niezbędne do: i) rejestrowania korzystania z serwisu; oraz ii) optymalnego oferowania usług za jej pośrednictwem, informowania o kampaniach promocyjnych, w celach reklamowych, do działań marketingowych i reklamy spersonalizowanej oraz dostępu użytkowników do dodatkowych udogodnień. Odmowa podania przez użytkownika żądanych danych skutkuje brakiem udziału w akcjach promocyjnych organizowanych za pośrednictwem serwisu oraz niewykorzystaniem udogodnień, usług dodatkowych oferowanych wyłącznie Użytkownikom posiadającym konto w serwisie.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe również w przypadku, gdy Użytkownik zrezygnuje z tworzenia profilu poprzez podanie danych osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w Polityce Cookies (część niniejszej Umowy)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/679 i ustawą nr. 677/2001 Użytkownicy mają prawo dostępu, ingerencji w dane, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji oraz prawo do odwołania się do wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych oraz zażądać usunięcia danych.

Aby skorzystać z tych praw, Użytkownicy mogą złożyć pisemny wniosek w tej sprawie, który wyślą pocztą elektroniczną na adres [email protected] z dopiskiem „Żądanie danych osobowych”.

Serwis zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości typu spam (wiadomości komercyjne, na które użytkownik wyraźnie się nie zgadza) oraz udostępniać wszelkie środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych użytkownika.

Witryna zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia kont i dostępu członków, którzy naruszają Regulamin, którzy podejmują udowodnione działania polegające na oszustwie, pomówieniu lub ataku na bezpieczeństwo i poufność informacji w ramach dorobku witryny lub operatora witryny.

1) Dane osobowe, które zbieramy, podstawy i cele gromadzenia danych W ramach ustalonego raportu komunikacji między stronami internetowymi a użytkownikami gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, gromadząc i przetwarzając te dane poprzez dostarczanie informacji i treści promocyjnych do użytkownika po dobrowolnym uzupełnieniu danych osobowych w serwisie poprzez dostęp do jednej lub kilku sekcji: założenie konta, aktualizacja konta, subskrypcja newslettera, wypełnienie kwestionariusza online, wypełnienie formularza online w celu uzyskania spersonalizowanych informacji lub korzyści handlowych w kampaniach promowane w serwisie, a podstawą gromadzenia danych osobowych w serwisie mogą być:

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze.

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania służącego interesowi publicznemu lub skutkującego wykonywaniem organu publicznego, któremu powierzono wykonanie zadania.

6) przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez operatora lub osobę trzecią, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osobą, której dane dotyczą, jest dziecko. W poniższych wyliczeniach szczegółowo pokazujemy, jakie dane osobowe są gromadzone oraz powód, cel i czas ich zbierania. Należy pamiętać, że poniższe dane nie są wymagane do przeglądania Witryny, z wyjątkiem tych, które dotyczą plików cookie. Podane dane są niezbędne jedynie do świadczenia określonych usług Użytkownikom, którzy je przekazują.

A. Dane osobowe, które zbieramy: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące lokalizacji geograficznej, adres do korespondencji, link do mediów społecznościowych Podstawy zbierania tych danych: 1), 6) Cele zbierania danych osobowych: Zapewnienie dostępu do treść i odpowiedzi na pytania i prośby składane przez użytkownika online dotyczące przesyłania komunikatów, ofert i korzyści polegających na dostępie do usług i produktów Jak i kiedy gromadzić dane: W zabezpieczonej bazie danych, aż do wyraźnego usunięcia użytkownika lub w górę do 10 lat od ostatniej aktywności użytkownika w serwisie. Po 10 latach dane będą anonimizowane elektronicznie.

B. Dane osobowe, które zbieramy: Pliki cookie, znaczniki czasu (data i godzina dostępu), historia przeglądania witryn Podstawy gromadzenia tych danych: 1), 6) Cele gromadzenia danych osobowych: Monitorowanie ruchu na stronie i historii dostępu, hierarchię treści i identyfikację treści najbardziej istotnych dla użytkownika. Jak i kiedy zbierać dane: W zabezpieczonej bazie danych, do wyraźnego usunięcia użytkownika lub do 10 lat po ostatniej aktywności użytkownika w serwisie. Po 10 latach dane będą anonimizowane elektronicznie.

C. Dane osobowe, które zbieramy: Dane zdrowotne – Jawne informacje wyraźnie opublikowane przez użytkownika na stronie, dotyczące historii medycznej, objawów i preferencji dotyczących informacji medycznych na temat zdrowia i zdrowia. Podstawy gromadzenia tych danych: 1) Cel zbierania danych osobowych dane mają na celu: Zapewnienie dostępu do usług i produktów zdrowotnych zgodnie z życzeniem użytkownika poprzez automatyczne tworzenie profili, których celem jest ustalenie określonych treści odpowiednich dla Użytkownika. Usługi i komunikacja są nawiązywane wyłącznie na podstawie danych podanych przez Użytkownika, które ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich dokładność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje medyczne i zdrowotne przesłane w celu skorzystania z usług lub produktów oferowanych na stronie. Jak i kiedy gromadzić dane: W zabezpieczonej bazie danych, aż do wyraźnego usunięcia użytkownika lub do 10 lat od ostatniej aktywności użytkownika w serwisie. Po 10 latach dane będą anonimizowane elektronicznie.

3) Jak przechowywać Twoje dane osobowe, lokalizacja, okres przechowywania Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane oraz w przypadkach, w których mamy prawny obowiązek zachowania Twoje dane osobowe przez określony czas, przechowywanie będzie zgodne z przepisami prawa. W zależności od sytuacji okres ten będzie różny, od 1 dnia do 10 lat Dla dobrego zrozumienia sposobu przechowywania, lokalizacji, w której będą przechowywane Twoje dane osobowe, oraz dokładnego okresu, przez jaki dane będą przechowywane w naszym ewidencji lub naszych systemów, patrz tabela powyżej. w celu zagwarantowania użytkownikowi prawa do ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych wdrażamy dla niektórych kategorii danych o charakterze wrażliwym lub mogących wpływać na prawa w w istotny sposób, szczególne środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę tych kategorii danych osobowych. w przypadku danych zdrowotnych podlegających automatycznemu tworzeniu profili (w sytuacjach, w których Użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę), ich szczególne środki ochrony są realizowane poprzez zabezpieczenia serwera poziom, na którym są one przechowywane. Odbiorcami danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, mogą być również firmy zewnętrzne upoważnione przez RED LION do zapewnienia e Realizacja celów i celów przetwarzania danych osobowych zatrudnionych u każdego użytkownika Dane mogą być przekazywane na podstawie umów o zachowaniu poufności i bezpieczeństwa danych do usługodawców lub produktów medycznych, usług doradczych i usług komunikacji partnerskiej itp., w celu wyraźnego celu informowania i edukacji użytkownika, dostarczania produktów i usług zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych ustalonymi na podstawie zgody użytkownika na stronę, na podstawie umowy z każdym z partnerów. Pełna lista tych partnerów jest dostępna dla każdej zainteresowanej osoby na jej żądanie.

4) Prawa użytkownika i korzystanie z danych osobowych Aby chronić dane w jak najwyższym stopniu, użytkownik ma szereg praw regulowanych przez prawo, które pokrótce przedstawiamy poniżej, modląc się, aby o dalsze szczegóły nie wahaj się skontaktować się z pracownikami Inspektora Ochrony Danych w naszym Towarzystwie korzystając z następujących danych kontaktowych: [email protected], 7H, Horia, Closca and Crisan Street,
Otopeni, Ilfov, Rumunia, tel. (+40) 31 228 68 86.

a) Prawo dostępu Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawo do uzyskania ich kopii. Na żądanie użytkownika pierwsza taka kopia zostanie nam przekazana bezpłatnie, a wszelkie dodatkowe kopie, o które poprosisz, będą podlegały opłacie odpowiadającej ekstrakcji i formatowaniu wymaganemu do transmisji. Kopia Twoich danych osobowych może zostać Ci przekazana w formie elektronicznej lub fizycznej, w zależności od Twojego żądania i charakteru żądanej daty. Aby zażądać informacji o danych osobowych w serwisie oraz zażądać częściowego lub całkowitego usunięcia tych danych, wniosek należy kierować na adres [email protected] lub wysłać list pocztą lub kurierem na adres siedziby RED LION. Użytkownik jest również uprawniony do uzyskania wszelkich dodatkowych istotnych informacji (takich jak powód przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych, które zbieramy, informacje o przetwarzaniu i ujawnianiu takich danych oraz wszelkie inne tego typu informacje).

b) Prawo do sprostowania danych Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich nieścisłości dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Zachęcamy każdego użytkownika do kontaktu z witryną pod adresem [email protected], gdy tylko zauważy, że jego dane osobowe są niedokładne lub że dane osobowe przetwarzane przez RED LION są niekompletne.

c) Prawo do usunięcia danych Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo to nie jest prawem absolutnym, co oznacza, że ​​prawo ustanawia pewne ograniczenia prawa do bycia zapomnianym.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, w szczególności jeżeli kwestionuje prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lub jeżeli takie przetwarzanie nie jest już konieczne zgodnie z prawem.

e) Prawo do sprzeciwu Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas naszych danych osobowych, w szczególności jeżeli przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych lub z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, w której się znajduje, w którym to przypadku dane muszą zostać zanonimizowane w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia sprzeciwu do bazy danych serwisu, a ich anonimizacja musi zostać potwierdzona przez użytkownika.

f) Prawo do wycofania zgody

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tak łatwo, jak pierwotnie wyraził. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody. Prawo do cofnięcia zgody nie jest prawem bezwzględnym, co oznacza, że ​​zdarzają się przypadki, w których dane nie zostaną usunięte na skutek cofnięcia zgody (np. Gdy dane osobowe są wykorzystywane do wypełnienia obowiązku prawnego, zdrowia publicznego lub badania naukowe). Wycofanie zgody stosuje się od momentu jego rejestracji, a cofnięcie zgody następuje w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji.

g) Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Krajowego Organu Nadzorczego Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Spółkę.

h) Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, w tym tworzenie profilu i prawo do żądania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych lub mających istotny wpływ na osoby, a nie tylko na komputer

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w ramach zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu personalizacji informacji biznesowych i komunikacji. Zautomatyzowany proces decyzyjny dotyczący danych zdrowotnych odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

W ramach tych procesów Twoje dane są chronione specjalnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie danych i zaawansowane zabezpieczenia serwera bazy danych.

Masz prawo zażądać zmiany sposobu automatycznego przetwarzania Twoich danych osobowych, żądając weryfikacji zautomatyzowanego procesu przez interwencję człowieka. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

5) Wykonywanie praw

Aby użytkownik mógł skorzystać z praw określonych powyżej, zadać nam jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw lub poprosić o którekolwiek z postanowień niniejszego zawiadomienia, prosimy o kontakt w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych.

Sposób składania wniosków lub reklamacji – osoba kontaktowa

Aby dowiedzieć się więcej o danych osobowych, w jaki sposób dane są gromadzone, przetwarzane i chronione, lub w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących warunków niniejszego Regulaminu, każdy użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych firmy, pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą na adres 7H, Horia, Closca and Crisan Street,
Otopeni, Ilfov, Rumunia.

II. Materials and information accessible through the site

1) The rights to the content of the site

The entire content of the site and its graphic elements, including but not limited to all text content, and the technical sources of all present and future services and facilities – unless expressly stated by another owner – the sources of the pages as well as any other material transmitted in any form to and to the Users (by direct viewing on the site, by newsletters, etc.) belong to RED LION.

The content of the site, regardless of where it is in the site and regardless of the type, can be used exclusively for personal purposes. Any use of content by third parties for purposes other than personal use may be done only with the express, prior written consent of RED LION. Therefore, it is forbidden to copy, download, reproduce, publish, transmit, sell, partially, completely or alter the content of this site or any part thereof made for purposes other than personal use, with the following exceptions:

(i) It is allowed to reproduce (on noncommercial sites, forums, press articles, etc.) some small pieces of published articles (up to 400 characters), it is mandatory to specify the source of the information taken with the link, in the following form: (Source: site name – link to site content).

(ii) links are allowed to www.nucleoshealthcare.com/en and the source of the information will be made after each link or end of the article as follows: „Kindly provided information Site Name – link to the content of the site)

Users undertake to abide by all copyrights and all rights related thereto and any other intellectual property rights that the Site Administrator and his / her partners own in connection with www.nucleoshealthcare.com.

RED LION zastrzega sobie prawo do postawienia przed sądem każdej osoby i / lub podmiotu, który w jakikolwiek sposób narusza powyższe postanowienia. Prośby o wykorzystanie zawartości witryny w jakimkolwiek celu innym niż do użytku osobistego można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected] z dopiskiem „Do wiadomości redakcyjnej”.

Każda osoba, która przesyła lub publikuje w jakikolwiek sposób informacje lub materiały na stronie, zobowiązuje się nie naruszać w żaden sposób praw autorskich, na które osoba trzecia może powoływać się w związku z materiałami i informacjami przekazanymi w jakikolwiek sposób do witryny i osób, które wysyłają w jakikolwiek sposób informacje lub materiały rozumieją i akceptują, że naruszenie w jakikolwiek sposób tego obowiązku nie może w żaden sposób pociągać za sobą odpowiedzialności RED LION, a jedynie odpowiedzialność tych osób.

RED LION może prowadzić kampanie reklamowe i / lub promocje w dowolnym momencie w dowolnej sekcji serwisu, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników Serwisu. Przestrzeń i wielkość kampanii reklamowych i promocji nie wymagają zgody użytkowników serwisu i mogą zostać w każdej chwili zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

RED LION nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z kampanii reklamowych lub promocji witryny innych niż te, które są ściśle organizowane w witrynie.

2) Ograniczenie odpowiedzialności administratora serwisu RED LION nie bierze na siebie tego obowiązku i nie gwarantuje w sposób dorozumiany ani wyraźny za zawartość serwisu, odpowiednio za treści dostarczane przez jego partnerów lub Użytkowników serwisu. Jednakże RED LION dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i profesjonalny sposób, w jaki informacje będą dostarczane w witrynie, aby zdobyć i utrzymać zaufanie użytkowników do witryny. W związku z tym RED LION będzie starał się jak najszybciej korygować błędy i przeoczenia. Administrator Serwisu nie udziela żadnych gwarancji na zawartość serwisu iw żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystanie z jakiejkolwiek części / sekwencji / stron w serwisie lub niemożność korzystania z niego, bez względu na przyczynę lub błędną interpretację jakiegokolwiek udostępnienia treści witryny. Informacje przekazywane za pośrednictwem witryny są dostarczane w dobrej wierze, ze źródeł, które uważa się za być wiarygodnym. Jeśli którykolwiek z opublikowanych artykułów lub jakiekolwiek inne informacje są objęte prawami autorskimi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]/en w celu podjęcia niezbędnych działań. Jednocześnie Użytkownicy powinni mieć na uwadze, że prezentowane informacje mogą zawierać niedokładne informacje (np. Dane techniczne lub błędy pisarskie). Administrator serwisu postara się jak najszybciej rozwiązać te problemy, a użytkownicy rozumieją i akceptują, że RED LION nie gwarantuje:

(i) że informacje zawarte na stronie są w pełni kompletne;

(ii) że informacje wprowadzone przez Użytkowników Serwisu są prawdziwe, poprawne i nie przejmują odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez odwiedzających;

(iii) że informacje lub usługi w witrynie spełniają wszystkie wymagania Użytkownika, a za ich niewłaściwe wykorzystanie, Użytkownicy przyjmują pełną odpowiedzialność;

(iv) za wyniki uzyskane przez Użytkowników w wyniku korzystania z informacji lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryny, korzystanie z informacji i usług udostępnionych przez Użytkowników na własną odpowiedzialność;

(v) że usługi dostępne za pośrednictwem tej strony będą działać w sposób ciągły, nieprzerwany, bez błędów; RED LION nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownicy mogą ponieść w wyniku tymczasowego lub wadliwego działania serwisu lub wykorzystania informacji uzyskanych za pomocą linków z serwisu do innych witryn (ich użycie jest w gestii Użytkownika).

Użytkownicy rozumieją również i akceptują, że RED LION nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy lub pominięcia w informacjach udostępnianych na Stronie przez Użytkowników. Jednocześnie Użytkownicy rozumieją i akceptują, że RED LION jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za reklamy zamieszczane w serwisie lub za pośrednictwem usług oferowanych przez serwis, a także za towary lub usługi dostarczane przez autorów tych komunikatów reklamowych. Wyłącznie Użytkownicy Witryny zgadzają się zrzec się odpowiedzialności RED LION za jakiekolwiek działania sądowe lub pozasądowe wynikające z niewłaściwego lub oszukańczego korzystania z witryny. W przypadku siły wyższej firma RED LION i / lub jej operatorzy, dyrektorzy, pracownicy, oddziały, spółki zależne i przedstawiciele są całkowicie zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Do głównych przypadków siły należą między innymi błędy w obsłudze sprzętu technicznego RED LION, brak połączenia z Internetem, brak połączeń telefonicznych, wirusy komputerowe, nieautoryzowany dostęp do systemów Witryny, błędy operacyjne itp. Użytkownicy zgadzają się chronić i zapewnić RED LION i / lub jej operatorów, dyrektorów, pracowników, oddziały, spółki zależne i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, roszczeniami, powództwami, odszkodowaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami (w tym bez ograniczeń honoraria prawników) wydatki, wyroki, decyzje, grzywny, regulacje lub inne zobowiązania wynikające lub związane z jakimikolwiek innymi działaniami Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług.

Celem witryny jest dostarczanie ogólnych informacji medycznych. Wszystkie informacje prezentowane w serwisie nie stanowią konsultacji lekarskiej, służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym, adresowane w sposób przystępny dla wszystkich Użytkowników dbających o zdrowy styl życia. Informacje te nie zastępują ani nie zastępują specjalistycznej konsultacji lekarskiej, diagnozy i leczenia oferowanych bezpośrednio w gabinecie lekarskim. Administrator Witryny nie jest i nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za wdrożenie przez Niewłaściwych Użytkowników jakiegokolwiek leczenia i / lub porady medycznej oferowanej za pośrednictwem tej witryny. Poprzez www.nucleoshealthcare.com/en RED LION zaleca Użytkownikom, aby udali się do lekarza w przypadku każdego problemu zdrowotnego w celu przeanalizowania specyfiki przypadku każdego pacjenta oraz właściwej diagnozy i leczenia.

W związku z tym informacje prezentowane w serwisie nie mogą w żaden sposób zastąpić zaleceń lekarzy mających kontakt z rzeczywistością przypadków Użytkowników. Wszystkie odpowiedzi udzielane za pośrednictwem strony mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako związane ze specjalistycznymi konsultacjami medycznymi lub analizami.

RED LION nie oferuje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w tym między innymi działania www.nucleoshealthcare.com/en, informacji, treści, materiałów lub produktów na tej stronie oraz ich dopasowania do określonego celu. Użytkownicy wyraźnie zgadzają się, że korzystanie z tej witryny i wykorzystanie informacji odbywa się na ich własne ryzyko.

3) Subskrybowanie biuletynów i alertów

Użytkownicy witryny mogą otrzymywać biuletyny i wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty e-mail, co pozwala użytkownikom w dowolnym momencie wyrazić zgodę na rezygnację z otrzymywania takich powiadomień za pomocą jednego kliknięcia łącza rezygnacji z subskrypcji w biuletynie / alercie otrzymanym w wyraźnie wpisanej wiadomości e-mail.

Biorąc pod uwagę, że dostęp do usług oferowanych przez witrynę odbywa się za pośrednictwem aktywnego konta, więc na podstawie nazwy użytkownika i hasła zalecamy Użytkownikom, aby nie ujawniać tych elementów stronom trzecim, nawet jeśli stwierdzą, że kontaktują się z Tobą za pośrednictwem witryny .

Ponadto, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, zalecamy zamknięcie okna przeglądarki, w której działało lub kliknięcie przycisku „Wyloguj się” na odwiedzanej stronie po zakończeniu wizyty w witrynie.

4) Zmiana regulaminu

RED LION ma prawo do zmiany w dowolnym czasie iw jakikolwiek sposób któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Regulaminu w całości, bez uprzedzenia i bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek innych formalności wobec Użytkowników. Każda zmiana jest w pełni i bezwarunkowo akceptowana przez Użytkowników Witryny poprzez zwykłe korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do Witryny lub którejkolwiek z funkcji oferowanych przez Witrynę, pojawiające się w dowolnym momencie po wprowadzeniu zmiany, a brak akceptacji jakiejkolwiek zmiany skutkuje tym, że Użytkownik obowiązek natychmiastowego zaprzestania dostępu do witryny i / lub korzystania w jakikolwiek sposób z usług świadczonych za jej pośrednictwem.

5) Prawo właściwe. spór

Prawa i obowiązki Użytkowników Witryny i RED LION, określone w Regulaminie, a także wszelkie skutki prawne, jakie wywołają Warunki, będą interpretowane i regulowane zgodnie z obowiązującym prawem rumuńskim. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Regulaminem będą rozstrzygane polubownie przez strony. W przypadku braku możliwości porozumienia spór rozstrzygnie właściwy rumuński sąd właściwy miejscowo dla RED LION.